Báť či nebáť (bezpečnosť v cestovaní)

Bezpečnosť je pre BUBO kľúčovou témou. Aj preto každoročne vydávame aktualizovanú mapu cestovateľskej bezpečnosti.

<p>B&aacute;ť či neb&aacute;ť? To je ot&aacute;zka. Mnoh&eacute; pr&iacute;hody cestovateľov obsahuj&uacute; notn&uacute; d&aacute;vku umeleckej invencie. Lep&scaron;&iacute; sa to postupne ako Slov&aacute;ci cestuju viac a viac. T&aacute;to fotografia bola zrealizovan&aacute; na exped&iacute;cii Lovci ľudožr&uacute;tov, ktor&aacute; prech&aacute;dzala druh&yacute;m najv&auml;č&scaron;&iacute;m ostrovom sveta, Novou Guineou. Foto: arch&iacute;v Ľ. Fellner</p>

Báť či nebáť? To je otázka. Mnohé príhody cestovateľov obsahujú notnú dávku umeleckej invencie. Lepší sa to postupne ako Slováci cestuju viac a viac. Táto fotografia bola zrealizovaná na expedícii Lovci ľudožrútov, ktorá prechádzala druhým najväčším ostrovom sveta, Novou Guineou. Foto: archív Ľ. Fellner

Báť sa neznámeho je prirodzené a tisícročia nás ľudí strach ochraňoval pred hadmi, divou zverou a nepriateľskými kmeňmi. Strach máme aj pri cestovaní do neznáma. Nevieme, ako tam bude. A všetci hovoria, že zle, najhoršie, všetci strašia: ja by som tam teda neliezol. To my cestovatelia počúvame často. Aj ja sa bojím. Mám predsa len tri deti a to zaväzuje.

No zároveň práve ja cestujem na tie najhoršie miesta našej planéty. Bol som prakticky všade, kam si ukážete prstom. Bol som v Afganistane, v Jemene, v Sýrii, v Iraku, v Iráne, Sudáne aj v Severnej Kórei, bol som v Rwande aj v Stredoafrickej republike. Čo sa ešte pokladá za nebezpečné? Úmyselne som vybral krajiny, ktoré vskutku nebezpečné sú, ale aj také, ktoré sú dnes absolútne bezpečné. A ako to máte rozlíšiť VY?


<p>Aktu&aacute;lna mapa bezpečnosti na rok 2018</p>

Aktuálna mapa bezpečnosti na rok 2018

Pozrite sa do mapy, ktorú pre vás vydávame. Sme jedinou cestovnou kanceláriou, ktorá každý rok systematicky pripravuje mapu cestovateľskej bezpečnosti. Tá neslúži rezidentom, ale vyslovene vám, teda turistom. Cestovateľom-začiatočníkom odporúčam navštevovať iba zelené (absolútne bezpečné) krajiny a do čiernych si môžu v relatívnom bezpečí trúfnuť iba profesionáli, ktorí majú na konte vyše 150 krajín. To je ako s čiernou zjazdovkou. Pre TOP lyžiara je to najlepšie, čo zažil. Začiatočník si zláme krk a nechápe, načo takéto zjazdovky vôbec existujú.

Rwanda či Irán sú zelené, teda absolútne bezpečné krajiny, bezpečnejšie než dnešné Francúzsko či Belgicko. V týchto európskych krajinách napriek prijatým opatreniam môže stále dôjsť k nepredvídateľným teroristickým útokom. V Rwande a Iráne je to omnoho menšia pravdepodobnosť zrovnateľná so Slovenskom.

<p>Oblasť Sahelu a Sahara je v roku 2018 jednou z najnebezpečnej&scaron;&iacute;ch na na&scaron;ej plan&eacute;te. Prizn&aacute;m sa, m&aacute;m r&aacute;d t&uacute;to oblasť. No pozor! Fotografia je z Čadu. Čak&aacute;me aby teploty klesli a pijeme 50 stupňov&eacute; pivo v najlep&scaron;ej re&scaron;taur&aacute;cii mestečka. Keby sme&nbsp;vyrazili teraz, tak zapadneme do hlbok&yacute;ch pieskov. Pr&aacute;ve tu sa nach&aacute;dzaj&uacute; najjedovatej&scaron;ie &scaron;korpi&oacute;ny sveta. Najob&aacute;ven&scaron;&iacute;m je Harmattan kedy va&scaron;e 4x4 zahal&iacute; oblak piesku a vy ľahko nabehnete na m&iacute;nu. Detailov, ktor&yacute;m sa vyvarovať ak ste niekde pred ostatn&yacute;mi s&uacute; stovky. Pom&ocirc;že iba know how a osobn&aacute; sk&uacute;senosť. Foto: arch&iacute;v Ľ. Fellner</p>

Oblasť Sahelu a Sahara je v roku 2018 jednou z najnebezpečnejších na našej planéte. Priznám sa, mám rád túto oblasť. No pozor! Fotografia je z Čadu. Čakáme aby teploty klesli a pijeme 50 stupňové pivo v najlepšej reštaurácii mestečka. Keby sme vyrazili teraz, tak zapadneme do hlbokých pieskov. Práve tu sa nachádzajú najjedovatejšie škorpióny sveta. Najobávenším je Harmattan kedy vaše 4x4 zahalí oblak piesku a vy ľahko nabehnete na mínu. Detailov, ktorým sa vyvarovať ak ste niekde pred ostatnými sú stovky. Pomôže iba know how a osobná skúsenosť. Foto: archív Ľ. Fellner

Najväčšími zmenami oproti minulému roku je zhoršenie situácie vo Venezuele, Južnom Sudáne a v Severnej Kórei. Severná Kórea je pre cestovateľa absolútne bezpečná, fungujete tu skôr ako delegácia než ako bežný turista. No v dnešnej dobe existuje riziko vyeskalovania medzinárodného napätia a útok zvonku.

<p>Masov&eacute; hry Arirang som nav&scaron;t&iacute;vil opakovane. T&uacute;to fotografiu som zrealizoval počas exped&iacute;cie na najvy&scaron;&scaron;&iacute; vrch K&oacute;rei na Pektusan - vid&iacute;te ho pod č&iacute;slom 65 na tejto fotografii.Pi&scaron;toľ je zobrazen&aacute; z tis&iacute;cok časti, tabuliek, ktor&eacute; držia v ruk&aacute;ch tis&iacute;ce Severokorejcov. Mnoh&eacute; z vyst&uacute;pen&iacute; s&uacute; militantn&eacute; a mohli by nah&aacute;ňať strach. Napriek tomu je krajina pre n&aacute;v&scaron;tevn&iacute;ka absol&uacute;tne bezpečn&aacute;.Pomer probl&eacute;mov pre turistu je určtie hor&scaron;&iacute; na Mallorke, či v Tunisku.&nbsp;Jedin&yacute;m nebezpečenstvom je &uacute;tok zvonka.Foto: Ľ. Fellner</p>

Masové hry Arirang som navštívil opakovane. Túto fotografiu som zrealizoval počas expedície na najvyšší vrch Kórei na Pektusan - vidíte ho pod číslom 65 na tejto fotografii.Pištoľ je zobrazená z tisícok časti, tabuliek, ktoré držia v rukách tisíce Severokorejcov. Mnohé z vystúpení sú militantné a mohli by naháňať strach. Napriek tomu je krajina pre návštevníka absolútne bezpečná.Pomer problémov pre turistu je určtie horší na Mallorke, či v Tunisku. Jediným nebezpečenstvom je útok zvonka.Foto: Ľ. Fellner

Skúsenej diplomacii Iránu naďalej v BUBO veríme napriek nepriateľsky naladenému ministrovi zahraničných vecí USA Mikeovi Pompeovi a nepriateľsky naladenému National Security Adviser pánovi Boltonovi. Obaja nastúpili do úradu až v marci, apríli 2018 a na začiatku bubú ich vyhlásenia ostré. Samotný Irán je veľmi bezpečnou krajinou, kde cestovateľovi hrozí menšie nebezpečenstvo prepadnutia než napríklad v USA. Situácia vo Venezuele je zlá dlhšiu dobu, no rok 2018 je pre každého turistu značným rizikom. Lúpežné prepadnutia, násilné okradnutia so zbraňou aj zo strany polície či vojakov - nevymožiteľnosť práva budú na dennom poriadku.

<p>Sed&iacute;m v dedinke kmeňa Bara a rozpr&aacute;vam sa so &scaron;&eacute;fom vojenskej pos&aacute;dky ( v červenej pr&uacute;žkovanej ko&scaron;eli), ktor&yacute; je z kmeňa Dinka. V krajine dnes prebieha občianska vojna a od samostatnosti tu pr&aacute;ve teraz nastal najv&auml;č&scaron;&iacute; hladomor. Nepokoje v Južnom Sud&aacute;ne som predpokladal. No neprajem im to. Preto sme my v BUBO pomohli, doniesli charitu a pomohli s očkovan&iacute;m. Foto: M. Bandž&aacute;k</p>

Sedím v dedinke kmeňa Bara a rozprávam sa so šéfom vojenskej posádky ( v červenej prúžkovanej košeli), ktorý je z kmeňa Dinka. V krajine dnes prebieha občianska vojna a od samostatnosti tu práve teraz nastal najväčší hladomor. Nepokoje v Južnom Sudáne som predpokladal. No neprajem im to. Preto sme my v BUBO pomohli, doniesli charitu a pomohli s očkovaním. Foto: M. Bandžák

Situácia v Južnom Sudáne sa paradoxne ešte zhoršila. Po eskalácii nepokojov v decembri 2013 sa situácia stabilizovala, no v roku 2018 sa prejavuje naplno nemožnosť vypestovať si čokoľvek a do krajiny sa dostavil hladomor. Rok 2018 v najmladšej krajine sveta, v Južnom Sudáne predstavuje najväčšiu utečeneckú krízu Afriky od rwandského konfliktu v roku 1994. Južný Sudán som v marci 2018 navštívil a tu nájdete najaktuálnejšie cestovateľské informácie. Materská krajina Sudán je severne od hlavného mesta Chartúm absolútne bezpečná. Zhoršila sa situácia vo východnom Bangladéši, kde bolo pre turistov posledné desaťročie vždy horúco. Utečenci etnika Rohingya zo susedného Mjanmarska robia východ Bangladéša ešte nevyspytatelnejším. 

<p>Po očkovan&iacute; farb&iacute;m mal&iacute;čky 5 ročn&yacute;ch det&iacute; fixkou. Takto vieme, ktor&eacute; deti sme zaočkovali. Slovensk&aacute; organiz&aacute;cia Magna, ktor&aacute; humanit&aacute;rnu pomoc realizuje za 4 dni zaočkovala 12 000 zv&auml;č&scaron;a Nuersk&yacute;ch det&iacute;. Sud&aacute;n severnej od Chart&uacute;mu je dnes bezpečn&yacute;. Južn&yacute; Sud&aacute;n je extr&eacute;mne nebezpečn&yacute;, v na&scaron;ej mapke je tento rok čiernou farbou. Situ&aacute;cia sa zhor&scaron;uje. Každ&yacute; m&aacute; samopal a v krajine vl&aacute;dne anarchia. Foto: M. Bandž&aacute;k</p>

Po očkovaní farbím malíčky 5 ročných detí fixkou. Takto vieme, ktoré deti sme zaočkovali. Slovenská organizácia Magna, ktorá humanitárnu pomoc realizuje za 4 dni zaočkovala 12 000 zväčša Nuerských detí. Sudán severnej od Chartúmu je dnes bezpečný. Južný Sudán je extrémne nebezpečný, v našej mapke je tento rok čiernou farbou. Situácia sa zhoršuje. Každý má samopal a v krajine vládne anarchia. Foto: M. Bandžák

Najhoršie krajiny na cestovanie v roku 2018 sú Irak, Sýria, Jemen, Afganistán, Somálsko, Južný Sudán, Líbya. 

V mnohých svetových tabuľkách nájdete Rusko ako nebezpečnú krajinu. Nie je to pravda. Putin si v marcových voľbách jednoznačne (vyše 70% víťazstvom) upevnil pozíciu a Rusko je pre cestovateľov zelenou, bezpečnou krajinou.

Niekto by do Juhoafrickej republiky, Podnesterska, Kolumbie či do Východného Timoru nikdy nešiel. Ja tam chodím s mojimi deťmi. No aj ja som sa do dnešného stavu musel precestovať. Trvalo mi to 25 dlhých rokov, kedy som každoročne sprevádzal zájazdy a množstvo prvoexpedícii. Krok po kroku odhrýzam z našej planéty, zbieram know-how a kontakty a tak nielen, že sú naši klienti v bezpečí, ale aj v bežných krajinách, akými sú Mongolsko, India či Papua Nová Guinea dokážeme navštíviť unikátne miesta, o ktorých svet ešte priveľmi nevie a kde sú BUBO klienti prví. Stačí, ak si pozriete na tomto webe fotogalériu pri jednotlivých krajinách, a zistíte, že ste také nikdy predtým nevideli. Alebo si pozrite fotografie v mojom blogu.

<p>T&uacute;to fotografiu kmeňov som zrealizoval v &scaron;t&aacute;te Papua Nov&aacute; Guinea v hor&aacute;ch v okol&iacute; Goroka. Napriek v&yacute;zoru ide o mierumilovn&yacute;ch ľud&iacute;. Mus&iacute;te sa s&iacute;ce "tro&scaron;ku" vyznať a byť scestovan&iacute;, ale to čo dostanete - napr&iacute;klad t&uacute;to fotografiu - stoj&iacute; za to. Tento svet totižto veľmi r&yacute;chlo z na&scaron;ej plan&eacute;ty mizne. PNG dnes (so sk&uacute;sen&yacute;m sprievodcom ) nie je nebezpečnej&scaron;ie než napr&iacute;klad Braz&iacute;lia. Foto: Ľ: Fellner&nbsp;</p>

Túto fotografiu kmeňov som zrealizoval v štáte Papua Nová Guinea v horách v okolí Goroka. Napriek výzoru ide o mierumilovných ľudí. Musíte sa síce "trošku" vyznať a byť scestovaní, ale to čo dostanete - napríklad túto fotografiu - stojí za to. Tento svet totižto veľmi rýchlo z našej planéty mizne. PNG dnes (so skúseným sprievodcom ) nie je nebezpečnejšie než napríklad Brazília. Foto: Ľ: Fellner 

Najväčšou mojou výhodou je, že 25 rokov mám možnosť sledovať vyše stotisíc našich klientov na cestách po celom svete. Pamätám si SARS, prasaciu či vtáčiu chrípku, ebolu, ziku, epidémie moru či horúčky dengue. Na Slovensku niet človeka, ktorý by prešiel toľko malarických zón ako ja. Aj posledný rok som v tropickej rovníkovej džungli (Afriky a Papuy) strávil zopár mesiacov. A opäť som neochorel. No nielenže som neochorel ja, ale opäť žiaden náš klient na tropickú chorobu neochorel. Buď máme extrémne šťastie, alebo je to v čomsi inom. A o to ide. Z mojej scestovanosti a z ohromného know-how celej firmy BUBO ťažia naši klienti. Takto môžu navštíviť vzdialenejšie a exotickejšie krajiny. A verte, že tie sú omnoho lepšie!

<p>Jed zmije je džus&iacute;kom oproti jedu Mamby zelenej, hada, ktor&eacute;ho drž&iacute;m na palici. Nach&aacute;dzam sa na juhu Kamerunu pri hraniciach s Rovn&iacute;kovou Guineou. Antidotum je termolabiln&eacute; a tak najbliž&scaron;ie s&eacute;rum dostanete v nemocnici, ktor&aacute; je často t&yacute;ždne cesty. Keď hovor&iacute;me o bezpečnosti, nejde iba o terorizmus. V na&scaron;ich lesoch s&uacute; to napr&iacute;klad nebezpečn&eacute; klie&scaron;te.<a href="/blog/najnebezpecnejsie-zviera-sveta"> Ako sa chr&aacute;niť a ktor&eacute; je najnebezpečnej&scaron;ie zviera sveta? Preč&iacute;tajte si m&ocirc;j Blog.</a>&nbsp;Foto: arch&iacute;v Ľ: Fellner</p>

Jed zmije je džusíkom oproti jedu Mamby zelenej, hada, ktorého držím na palici. Nachádzam sa na juhu Kamerunu pri hraniciach s Rovníkovou Guineou. Antidotum je termolabilné a tak najbližšie sérum dostanete v nemocnici, ktorá je často týždne cesty. Keď hovoríme o bezpečnosti, nejde iba o terorizmus. V našich lesoch sú to napríklad nebezpečné kliešte. Ako sa chrániť a ktoré je najnebezpečnejšie zviera sveta? Prečítajte si môj Blog. Foto: archív Ľ: Fellner

Báť sa je múdre! 
A zveriť sa do rúk skutočných profesionálov tiež.

Video (21 minút) na tému bezpečnosť na cestách nájdete na konci môjho článku z roku 2016.

<p>Na vstup do problematick&yacute;ch z&oacute;n potrebujete &scaron;peci&aacute;lne povovolenia - Permity. Tento je z marca 2018. "Čierne krajiny" nie s&uacute; iba nebezpečn&eacute;, oni s&uacute; často aj extr&eacute;mne drah&eacute; a vybavovanie vstupov a celkov&yacute; pohyb po krajine je n&aacute;ročn&yacute;. Prajem v&aacute;m &scaron;ťastn&eacute; cesty a hlavne &scaron;ťastn&eacute; n&aacute;vraty. Foto: Ľ: Fellner</p>

Na vstup do problematických zón potrebujete špeciálne povovolenia - Permity. Tento je z marca 2018. "Čierne krajiny" nie sú iba nebezpečné, oni sú často aj extrémne drahé a vybavovanie vstupov a celkový pohyb po krajine je náročný. Prajem vám šťastné cesty a hlavne šťastné návraty. Foto: Ľ: Fellner

Barma , +3 viac
14 dní
2 720 €
Rusko , +7 viac
19 dní
22 900 €